Látogatói szabályzat

A Tömörkény-ház Üzemeltetője az attrakció területére való belépést és a Tömörkény-házlátogatását a Látogatói szabályzat elfogadásához köti. A Látogatói szabályzat a pénztárnál és a Tömörkény-ház épületének bejáratánál van elhelyezve, jól látható formában. A Látogatói szabályzat megjelenik a Tömörkény-ház weboldalán is. A szerződéses idegenforgalmi partner számára e-mailben van elküldve a szerződés mellékleteként.

A Tömörkény-ház látogatása és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele csak a Látogatói szabályzat elfogadásával és betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával, illetve az attrakció területére turisztikai céllal történő belépéssel a Látogatói szabályzat rendelkezéseit a Tömörkény-ház Látogatói önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A szabályokat be nem tartó vagy azokat megszegő Látogatóktól az Üzemeltető vezetése és munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a Tömörkény-ház területéről indokolt esetben eltávolíthatják. Ebben az esetben a belépőjegy árának visszatérítésére a Látogató nem tarthat igényt.

Belépőjegy

A Tömörkény-ház területére belépni és az Üzemeltető szolgáltatásait igénybe venni csak a váltás napjára érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható belépőjeggyel lehet. A vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát a Látogató köteles mindaddig megőrizni, amíg a Tömörkény-házterületén tartózkodik. Érvényes belépőjeggyel nem rendelkező Látogatók a Tömörkény-házterületén csak indokolt és engedélyezett formában tartózkodhatnak (pl. delegáció, protokollvendég).

A Tömörkény-ház látogatói a belépőjegy megvásárlásával, illetve a Tömörkény-ház területére történő belépéssel kifejezik és elismerik, hogy jelen Látogatói szabályzatot elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják, és annak rendelkezéseit betartják.

Az Üzemeltető a belépőjegy és a szolgáltatás árait a tomorkenyhaz.hu weboldalon, illetve a Tömörkény-házpénztárában elhelyezett információs táblákon tünteti fel.

A jegyár tartalmazza a belépést a Tömörkény-ház épületébe, valamint az épület szomszédságában kialakítottszociális helyiségekbe.

A belépés 6 éven aluliakés a fogyatékkal élők számára ingyenes.

Kedvezményes jegy a jogosultságot igazoló dokumentum felmutatásával váltható(diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, pedagógus igazolvány).

A családok és csoporttal érkezők szintén kedvezményes jegy váltására jogosultak az aktuális árjegyzék szerint.

Az épületben és kiállításon fényképezőgép használata megengedett, ezért felárat nem számolunk fel. A készített képek kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

Az épületben és eseményeinken fotódokumentáció készülhet, amelyet marketing célokra a Tulajdonos és az Üzemeltető felhasználhat. Ehhez Látogató belépésével hozzájárul.

A jegy felhasználható a vásárlás napján.

Az árak az áfát tartalmazzák.

A Tömörkény-házatmindenki csak saját felelősségére látogathatja! A látogató a belépőjegy megvásárlásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető a látogatás közbeni esetleges sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállal!

Idegenvezetés

Az idegenvezetés árait a jegyárak menüpontban találják. Ha vezetést kérnek, igényüket a látogatás előtt 24 órával, de legkésőbb az érkezés előtt 4 órával jelezzék telefonon vagy e-mailben. A nyitvatartási idő szezonálisan változhat. A részletekről a nyitva tartási rend ad tájékoztatót.

Nyitvatartási idő

A Tömörkény-ház az alábbi rend szerintvan nyitva a Látogatók számára.

Nyitvatartás:

Főszezon:

Hétfő

Zárva

Kedd

9.00 – 17.00

Szerda

9.00 – 17.00

Csütörtök

9.00 – 17.00

Péntek

9.00 – 17.00

Szombat

9.00 – 17.00

Vasárnap

9.00 – 17.00

 

 

Elő- és utószezon:

Hétfő

Zárva

Kedd

Zárva

Szerda

9.00 – 17.00

Csütörtök

9.00 – 17.00

Péntek

9.00 – 17.00

Szombat

9.00 – 17.00

Vasárnap

9.00 – 17.00

A Tömörkény-ház január és február hónapban zárva tart.

Rendezvények alkalmával, vagy ünnepi időszakokban Üzemeltető egyedi nyitvatartási rendet vezethet be. A változásokat a pénztárnál és a bejáratnál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve élőszóban közli a Látogatókkal, valamint feltüntetni a Tömörkény-ház weboldalán is.

Az aznapi megjelölt záróráig a Látogatók kötelesek a Tömörkény-ház területét mielőbb elhagyni.

Felelőség, károkozás

Az Üzemeltető szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. A Tömörkény-ház berendezéseire, felszereléseire, tárgyaira, magára a Tömörkény-házépületére, kérjük, különösképpen vigyázzanak! Aki szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az Üzemeltető vezetése a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet. AzÜzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékben keletkezett károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.

Mindenki köteles saját és mások testi épségére ügyelni.

A látogatói csoportok vezetői felelősek a Tömörkény-ház területén a Látogatói szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. A látogatói csoportok vezetőinek, kísérőinek fokozott figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságára.

Belépési szabályok

Lázas, fertőző vagy sérült, nyílt sebfelülettel rendelkező személyek, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló, illetve ittas személyek a Tömörkény-ház területére nem léphetnek be, ott nem tartózkodhatnak érvényes belépőjeggyel sem. Az ilyen személyektől azÜzemeltető munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, és a Tömörkény-ház területéről a biztonsági őrök eltávolíthatják. A belépőjegy árának visszatérítésére a Látogató ilyen esetekben nem tarthat igényt. A belépés megtagadásának elmaradása az Üzemeltető felelősségét nem alapozza meg.

Értelmi fogyatékos, illetve vak vendég csak állandó kísérő felügyeletével veheti igénybe a szolgáltatásokat.

A Tömörkény-ház területére – beleértve a szabadéri élményteret is – állatot bevinni tilos. A területre csak vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák vihetők be.

A Tömörkény-ház területén nem szabad olyan tevékenységet végezni, olyan magatartást tanúsítani vagy olyan eszközt (üveg, kés olló egyéb szúró– és vágószerszám, stb.) behozni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetheti, illetve kárt okozhat az épületben vagy a berendezési tárgyakban, mások vagyontárgyaiban.

Tilos a Tömörkény-ház területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat behozni, szúróeszközt, fegyvert, pirotechnikai eszközt vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

Olyan tárgyat, amely elzárja az adott tér menekülési útvonalát (pl. közlekedési eszközt, biciklit, rollert) épületünkbe behozni szigorúan tilos! Kerékpár tárolására a Tömörkény-ház udvarán van lehetőség.

A Tömörkény-ház területén a feltüntetett közlekedési utakat, közösségi tereketlehet igénybe venni. Tilos a védőkordonokon átmászni, a Látogatók elől elzárt területekre belépni, a lezárt területeken engedély nélkül tartózkodni!

A Tömörkény-ház területén szolgálatot teljesítő munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben be kell tartani

Dohányzás, nyílt láng használata

Dohányozni a Tömörkény-ház teljes területén és az épület 5 méteres körzetében tilos.

Épületünkben nyílt láng használata tilos, tűzveszélyes eszközt, anyagot helyszíneinkre behozni szigorúan tilos.

Szemét, hulladék

Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.

Tűz- és bombariadó

Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Tömörkény-ház területén szolgálatot teljesítő munkatársak, illetve a biztonsági őrök utasításait.

Elsősegély

A Tömörkény-ház területén üzemidőben elsősegély szolgálat nem működik. Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén az Üzemeltető munkatársainak értesítésével igényelhető szakellátás ügyintézése.

Étel, ital

Étel és ital fogyasztása a kiállító tereinkben szigorúan tilos!

Mosdók

Érvényes belépőjeggyel a helyszínen található mosdók ingyenesen használhatók.

A Tömörkény-ház látogatására vonatkozó további szabályok

A Tömörkény-házat minden Látogató kizárólag csak saját felelősségére látogathatja! Minden körülmények között tartsa be a kihelyezett írásbeli utasításokat, illetve az Üzemeltető munkatársa, biztonsági őr, kísérő szóbeli biztonsági utasításait. Az utasítások be nem tartásából eredő, illetve harmadik személynek ekképp okozott károkért az utasítást figyelmen kívül hagyó személy maga felel. Felügyelet alá tartozó kiskorú, illetve gondozásra szoruló személy a Tömörkény-házat csak kísérővel együtt látogathatja!

A Tömörkény-ház épületében, amennyiben a felsőbb szintekre is kíváncsi lehetőleg csak olyan lábbelit viseljen, melyben képes biztonságosan, meredek lépcsőn mozogni.

A Tömörkény-ház pinceszintjére vezető lépcsősorra lépés előtt ellenőrizze, hogy a magánál hordott tárgyakat leesésbiztosan rögzítette. Mobiltelefont, fényképezőgépet, távcsövet csak nyakába akasztva vagy csuklójához rögzítve használjon. A tárgyak kieséséből eredő károkért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, illetve a tárgyak kiesésével, kiöntésével harmadik személynek okozott károkért az ezt okozó fél maga felel.

A Tömörkény-házpinceszintjének látogatása alkalmával tilos:

- a korlátokon a személyi biztonságot veszélyeztető módon áthajolni;

- a korlát peremére felállni;

- a pincébe vezető lépcsősorról, valamint a fogadó szintről a lépcsők irányába bármit ledobni vagy leönteni;

- dohányozni és bármilyen tüzet okozó tevékenységet végezni!

Panaszkezelés

Látogatóink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban vagy írásban megtenni. AzÜzemeltető vezetése köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni.

Látogatóink panaszaikkal, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyeleti szervekhez is fordulhatnak:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (cím: 6722Szeged, Rákóczi tér 1., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel.: 06/62/680-530).

Képek, videofelvételek

Videó- és fényképfelvételt érvényes belépőjegy birtokában bárki szabadon készíthet. A fényképek és filmfelvételek azonban csak magáncélokra használhatók fel, engedély nélkül nem publikálhatók, és nem használhatók fel kereskedelmi és reklámcélból sem. Sajtóigazolvánnyal rendelkező vendégeinkre és tudományos kutatókra külön szabályok vonatkoznak.

További információk

Elérhetőség: Várostanya Településfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.,

6783 Ásotthalom Jókai utca 4.

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-70-622-1201

Alkalmi fotózás

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy amennyiben kifejezetten fotózási céllal érkeznek (jegyesfotó, esküvői fotózás, stb.), ahhoz előzetesen engedélyt kell kérni. Engedély hiányában az Üzemeltető jogosult a területén engedély nélküli tevékenységet végző fotós ellen jogi lépéseket tenni. A felek által kölcsönösen aláírt kérelem és szerződés hiányában a fotózás nem engedélyezett. Együttműködésüket köszönjük.

Kérelem beküldése:

Várostanya Településfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.,

6783 Ásotthalom Jókai utca 4.,

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Köszönjük együttműködésüket!